Nienke’s Missie

‘’Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten. Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving.’’

Drie zinnen uit de artseneed. Als arts ouderengeneeskunde zet ik me in voor mijn patiënten, als voorzitter heb ik dat gedaan voor de oudste ouderen thuis of in het verpleeghuis en als raadslid wil ik er zijn voor de burgers van Almere. Voor u.  

In Lelystad hebben we kunnen zien dat gezondheidszorg dichtbij niet vanzelfsprekend is. Er is daar geen ziekenhuis meer. In de jeugdzorg en de GGZ zien we onacceptabel lange wachttijden. Verpleeghuisplekken zijn schaars. Ik zal me in de gemeenteraad inzetten voor een gezond Almere en voor een goede beschikbaarheid van gezondheidszorg voor wie dat nodig heeft. Als snelst vergrijzende stad van Nederland ligt daar een belangrijke opdracht.

Artseneed

Gezondheid bekijk ik vanuit een breed perspectief. Voorkomen is altijd beter dan genezen. En….gezondheid is meer dan een fit lichaam. Ook geestelijk welbevinden, de mogelijkheid om mee te kunnen doen in de maatschappij via werk, verenigingen en relaties zijn een belangrijk onderdeel van gezondheid. Om van een gezonde omgeving, met plekken om te ontspannen, schone lucht en voorkomen van ziektes zoals q-koorts en symptomen van de processierups, nog maar te zwijgen.

Ik wil me in de gemeenteraad inzetten voor dat brede perspectief op gezondheid. Want goed bezien is alles gezondheid. En gezondheid ons belangrijkste bezit.

Uit het verkiezingsprogramma

GEZOND ALMERE

CDA Almere wil gezonde leefstijl stimuleren. Als je mensen vraagt wat echt belangrijk is in het leven, dan noemen veel mensen hun gezondheid en de aanwezigheid en gezondheid van dierbaren om hen heen. Gezondheid is een groot goed, maar komt niet vanzelf. We worden ouder maar hebben ook steeds vaker last van chronische ziektes. Ook zien we helaas steeds meer dat er een groot verschil zit in gezondheid afhankelijk van waar je woont of werkt, de zogenaamde gezondheidsachterstanden.

Wij willen zoveel mogelijk ziekte voorkomen door mensen te helpen de gezonde keuzes te maken en beleid gericht om de verschillen in ziekte en levensverwachting tussen mensen te verkleinen.

CDA Almere wil krachtig inzetten op het beter ondersteunen van (jonge) mantelzorgers en vrijwilligers. Nu al en in de toekomst zeker zijn mantelzorgers onmisbaar. CDA Almere wil een actieplan mantelzorgers. Voor elkaar zorgen als er een vorm van relatie is lijkt vanzelfsprekend, wordt ook al vanzelfsprekend gezien en is dat eigenlijk ook. Alleen, tijden veranderen. De druk op jongere generaties die werk, gezin en/of andere activiteiten combineren neemt toe. Het aantal ouderen dat zelf mantelzorg nodig heeft en het dus niet meer aan een ander kan geven neemt ook toe. Mantelzorgers zijn een nog vitalere schakel aan het worden. Tegelijkertijd zijn de voorzieningen voor mantelzorgers mager en lijkt het iets wat je tussen de bedrijven door moet doen, wat je moet bevechten.

CDA Almere wil dat zorgen voor elkaar zo makkelijk mogelijk gemaakt moet worden. Daarom. Willen we een actieplan Mantelzorg, op te stellen in nauw overleg met mantelzorgers en -krijgers en andere betrokkenen. Onderdeel daarvan in de Mantelzorgacademie; door opleiding en training mantelzorgers in staat stellen meet professionele zorg over te nemen dan zij nu doen. Dit kan een plus zijn naar twee kanten: aan de zorgkant, waar sprake is van personele schaarste en aan de kant van de mantelzorger die minder afhankelijk wordt van scherp ingeplande professionele zorg.

Speciale aandacht vragen we verder voor de preventie en behandeling van psychische klachten. Wachtlijsten voor goede psychische zorg zijn, oplopend tot twee jaar! onacceptabel lang.

Het is vreemd dat we het (terecht) normaal vinden dat je bij een gebroken been gelijk geholpen wordt, maar bij een ernstige depressie of schizofrenie een half jaar op de wachtlijst wordt geplaatst.

CDA Almere wil meer resultaat zien op dit belangrijke thema en terug naar zorg en behandeling binnen de gestelde normtijd.

Gezondheid is echter niet alleen de afwezigheid van ziekte. Het is veel meer dan dat. Je mentale welzijn, je leefomgeving, je financiële situatie, werk, school en vrienden en familie hebben allemaal invloed op je gezondheid. Als CDA Almere willen we dat Almere het concept positieve gezondheid omarmt waarbij gezondheid bekeken wordt vanuit dit bredere perspectief. Dit sluit ook aan op de landelijke programma’s en de daarmee gepaard gaande nieuwe wetgeving.

Beleid moet zijn gericht op:

 1. Zorgen voor elkaar makkelijker maken.
 2. Zorgen voor jezelf belangrijker maken.
 3. Een gezonde leefomgeving.
 4. Een vangnet bieden voor wie het niet alleen redt.

Daarom wil CDA Almere:

 • Een actieplan Mantelzorg. Nu al en in de toekomst zeker zijn (jonge) mantelzorgers onmisbaar. De druk op jongere generaties die werk, gezin en/of andere activiteiten combineren neemt enorm toe. Zorgen voor elkaar moet zo makkelijk mogelijk gemaakt worden. Denk aan het vergroten van de mogelijkheden om af en toe op adem te komen door respijtzorg, dagopvang en nachtzorg en de aanvraag daarvan eenvoudiger maken. Vervoer naar de dagopvang en de respijtzorg moet goed geregeld zijn met zo nodig hul van deur tot deur. Ook willen we meer aandacht voor jongeren die mantelzorg bieden. Ten slotte pleiten we voor een mantelzorgacademie, waar mantelzorgers basale zorgtaken kunnen leren.
 • Schrapsessies, zodat het zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt om zorg te verlenen. Door jaarlijks met een afvaardiging van alle betrokkenen (uiteraard inclusief de zorgontvangers) bij elkaar te gaan zitten en te kijken waar de knelpunten zitten en deze zo mogelijk op te lossen.
 • Een herstart en doorontwikkeling van het PGB zodat mensen met beperkingen en hoge zorgvraag zo lang mogelijk thuis kunnen wonen.
 • Aandacht voor het gezonde alternatief: gratis fruit in openbare voorzieningen als bibliotheek, gemeentehuis en scholen en een stimuleringsregeling voor ondernemers van horeca/snackgelegenheden/sportgelegenheden voor gezonde alternatieven op hetgebied van voeding en drank.
 • Inwoners leren reanimeren plus EHBO-cursus. De druk op de zorg neemt toe. Veel mensen weten niet goed wat ze zelf allemaal al kunnen doen alvorens naar de huisarts te gaan. We willen de jonge generatie meegeven dat je prima voor jezelf kan zorgen. Een cursus EHBO kan vele bezoeken bij de huisarts schelen. En dat het fijn is als veel mensen kunnen reanimeren behoeft geen uitleg.
 • Bewustwording van gezond gedrag. Om een goede keuze te kunnen maken moet je op het gebied van voeding, drank en beweging leren wat goed voor je is. Bijvoorbeeld door voorlichting en kooklessen op school.
 • Bewustwording van ongezond gedrag. Om een goede keuze te kunnen maken moet je kennis hebben over gezondheid en steun krijgen het gezonde alternatief te kiezen. Een campagne ‘Drank en drugs zijn niet normaal’ en aandacht voor preventie en behandeling van gameverslaving, obesitas, roken alsook nieuwe aandacht voor de toename van seksueel overdraagbare aandoeningen en andere infectieziekten zoals covid zijn noodzakelijk.
 •  Dat de wachttijd voor psychische hulp en ondersteuning binnen de norm ligt van een eerste contact 4 weken na aanmelding en start van behandeling na 10 weken. Dat begint met inzicht krijgen in de zorgvraag en de knelpunten. We willen dat de gemeente actiever aan de slag gaat met de gegevens en adviezen uit de rapporten van ‘Weg met de wachtlijst’ en intensiever met Zorggroep Almere en zorgverzekeraars werk maakt van het wegwerken van wachtlijsten.
 • Een adviesraad van lokale zorgprofessionals en zorgvragers uit de GGZ.
 • Een gemeentelijk kwalitatief goed aanbod van hulp bij lichte psychische klachten zoals bijv. het programma ‘In de put uit de put’ of mentale kracht 040 en STORM: het programma voor preventie van suïcide en depressie bij jongeren.
 • Mensen met een beperking moeten volledig mee kunnen doen in de samenleving. We zoeken samen met hen hoe dit mogelijk is. We voeren het VN-verdrag Handicap zoveel mogelijk uit. Speciale aandacht hebben we voor digitale toegankelijkheid van de overheid.
 • Gaatjesvrije generatie: voorkomen is beter dan genezen. Mondzorg is veel meer dan zorg voor je gebit; je gebit is mede bepalend voor je gehele gezondheid. Op dit moment wordt tandheelkundige zorg voor kinderen tot 18 jaar vergoed door de basisverzekering. Toch weten veel mensen niet dat kinderen tot 18 gratis naar de tandarts kunnen. CDA Almere wil een campagne gericht op een ‘gaatjesvrije generatie’, zodat alle kinderen van Almere een tandarts bezoeken. Desnoods met een tandartsbus op het schoolplein. Omdat je al veel kinderen met ernstige cariës onder de vier jaar in Almere ziet, is eerder aandacht nodig voor het kindergebit via bijvoorbeeld het consultatiebureau, die indien nodig kan verwijzen naar de tandarts. Vanaf 18 jaar zijn mensen zelf verantwoordelijk voor de kosten van tandheelkundige zorg. Mensen met een krappe beurs vermijden, of stellen een bezoek aan de tandarts hierdoor geregeld uit. CDA Almere wil een voorziening voor  deze groep mensen die een tandarts nodig hebben, maar deze niet kunnen betalen.
 • In overleg met de sportclubs en zorgverzekeraars willen we de mogelijkheid van een sportpas onderzoeken, zodat jong en oud laagdrempelig kennis kunnen maken met verschillende sporten. 

Zorg voor de oudste ouderen

CDA Almere wil een Actieplan Mantelzorg. Ouderen moeten in Almere waardig oud kunnen worden. Kwaliteit van leven staat voorop. Maar we willen ook dat 70+-ers hun leven waardevol invulling kunnen geven voor henzelf, voor hun omgeving en zo ook voor Almere. Daarnaast willen we gewoonweg niet dat hun kennis, ervaring en talent verdwijnt. Voor de uitdagingen van de toekomst hebben we iedereen nodig.

De oudste ouderen is een grote snel groeiende groep in Almere. Daarover is nu nog weinig bekend en er is nog weinig beleid voor. Voor hen is mee blijven doen, passende woonvormen, goede zorg thuis, zingeving en ontmoeting erg belangrijk. Kortom: inzet op kwaliteit van leven en positieve gezondheid, ook of juist voor de oudste ouderen.

Daarom wil CDA Almere:

 • Stimuleren van samenleven. Samen wonen biedt vele voordelen, zowel in het kader van gezondheid, eenzaamheidsbestrijding en participatie als ook qua krapte op de woningmarkt. De gemeente moet zoveel als mogelijk voorkomen dat mensen er financieel op achteruit gaan als ze gaan samenwonen of iemand onder hun dak komt wonen. De ruimte die er landelijk geboden wordt om de kostendelersnorm aan te passen moet vaker worden ingezet.
 • Bouwen voor de Buurt. Een initiatief waarin ouderen in hun eigen wijk kunnen blijven wonen in passende woonvormen als hofjes, en andere samenleefvormen stimuleren. Een positief neveneffect is dat er ook doorstroming op de huizenmarkt kan plaatsvinden.
 • Veilig openbaar vervoer/busvervoer, ook of juist voor mensen die moeilijk ter been zijn.
 • Stimuleren van participatie. De gemeente moet actief werk maken van de inzet van het potentieel van kennis en kunde van 70+-ers in de gemeenschap daar waar mensen dit willen en kunnen. CDA Almere pleit voor een mensenbibliotheek, gekoppeld aan de Nieuwe Bibliotheek Almere. Daarnaast willen we meer sport- en beweegmogelijkheden in de buitenlucht.
 • Almere een dementievriendelijke gemeente maken. Gemeenten moeten goed kunnen inspelen op de wensen van mensen met dementie en hun naasten. Om een inclusieve samenleving te zijn, waarin iedereen mee kan doen, is bewustwording en vroege signalering van dementie belangrijk. Daarom willen we een plan van aanpak hoe om te gaan met de toenemende zorgvragen rond dementie, implementatie van de zorgstandaard dementie en voldoende aanbod voor dagbesteding, nachtzorg en eventuele opname voor langdurige zorg.
 • Goede bereikbare gezondheidszorg. Het aanbod van zorg in de volle breedte moet nuen in de toekomst (zeker bij verdere groei) in voldoende mate aanwezig zijn binnen de grenzen van de gemeente. Netwerkgeneeskunde moet actief worden gestimuleerd, net als ruimte voor vrije keuze binnen de grenzen van wat mogelijk is. Extra aandacht verdienen het kortdurend verblijf en de mogelijkheid voor respijtzorg alsook genoeg beschermde woonvormen voor mensen met een WLZ-indicatie.
 • Veiligheid op straat en thuis. Aandacht van wijkpreventieteams voor eenzaamheid en kwetsbaarheid van ouderen. Aandacht voor babbeltrucs en ondersteuning bij overbelaste mantelzorgers en hoog risico op ouderenmishandeling.
 • Ruim baan voor ontmoeting
  Als de Coronatijd ons al iets leert dan is het ‘t belang van elkaar ontmoeten. Daardoor wordt een mens, mens en ontstaat een samenleving. CDA Almere wil ruim baan voor ontmoeting. Maak gebouwen zoveel als mogelijk multifunctioneel met vanzelfsprekende ontmoeting en gemeenschappelijke ruimten en collectief gebruik van voorzieningen (voorbeeld Hart van Vathorst*). Creëer zoveel als mogelijk grotere en kleinere ontmoetingsplekken in de wijken zoals moestuinen, pluktuinen etc. Laat beheer en onderhoud aan de buurt zelf. Beoordeel particuliere aanvragen voor initiatieven met een ontmoetingsaspect omgekeerd: de gemeente wil dit mogelijk maken, tenzij…
 • Digitale hulploketten
  Steeds vaker zien we dat mensen niet mee kunnen komen in het digitale tijdperk. Dit betreft verschillende categorieën van mensen: ouderen, digibeten, mensen met een licht verstandelijke beperking. Omdat meer en meer digitaal gaat geeft dat een steeds grotere kloof. We gaan van ‘have and have not’ naar ‘can and can not’. De overheid en samenleving moeten zich dit aantrekken. Wij willen een digitale hulploket per wijk voor iedereen die dat nodig heeft.
 • Natuurbegraafplaats
  Wij willen een natuurbegraafplaats in of zeer nabij Almere. De bestaande begraafplaatsen zijn vol en stedelijk van karakter. Om de keuzemogelijkheden te vergroten willen wij een natuurbegraafplaats toegevoegd zien voor hen die dat graag willen en die gelijktijdig een bijdrage levert aan het ontwikkelen en het instandhouden van de natuur.